بررسی رابطه عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی در میان زنان ارومیه

نویسندگان : الهه قربانی [1]، سعید سعادتمند[2] ، فیروزه سپهریان [3]


[1]  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه

[2] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه

[3] دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

چکیده

مقدمه : سازگاری زناشویی یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشویی است و عملکرد جنسی به عنوان عاملی برای تحکیم زندگی زناشویی به شمار می رود .

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه عملکرد جنسی بر سازگاری زناشویی انجام شده است .

مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع  همبستگی است. نمونه مورد بررسی 90 نفر  از زنان متاهل ارومیه در سال 90-89 بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) ، تست سازگاری زناشویی لاک- والاس بود. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

 

یافته ها : میانگین عملکرد جنسی زنان تقریبا 26 می باشد که با درنظر گرفتن نقطه برش 28، مشخص شد که 58 نفر (4/64) نمره پایین تر از نقطه برش و 32 نفر (6/35) نمره بالاتر از 28 را کسب نمودند. میانگین سازگاری زناشویی 37/105 بود که با در نظر گرفتن نقطه برش 100، مشخص شد که 33 نفر (7/36) نمره پایین تر از نقطه برش و 57 نفر (3/63) نمره بالاتر از 100 را به خود اختصاص دادند.

 

نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد که همه مولفه های عملکرد جنسی با یکدیگر و باسازگاری زناشویی تاثیر مثبت معناداری دارند و از میان مولفه های عملکرد جنسی تحریک روانی و  رضایتمندی توانستند 3/36 درصد تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیش بینی و تبیین کنند.

 

 

" ارائه شده در کنگره سلامت خانواده و مسائل جنسی دانشگاه شاهد "

/ 0 نظر / 136 بازدید