مطالعات نوین مغزی در باب ساختار پیمانه ای ذهن

همچنین نتایج جالب توجه آنها مربوط به تعداد پیمانه ها در دو گروه بود. به ترتیبی که در افراد جوان توانستند 5 پیمانه کلی و در افراد مسن 6 پیمانه کلی را شناسایی نمایند. پیمانه های افراد جوان به ترتیب حجم از کوچک ترین به بزرگ ترین عبارت بودند از:      1- نواحی میانی گیجگاهی 2- نواحی بطنی – پیشانی، 3- نواحی خلفی 4- پیشانی 5- مرکزی. اما پیمانه های افراد مسن به ترتیب شامل1- بطنی – پیشانی 2- نواحی میانی خلفی 3- پیشانی 4- گیجگاهی 5- خلفی 6- مرکزی بود.
در افراد جوان هرچند تعداد پیمانه ها، کمتر از افراد مسن می باشد، اما میزان ارتباطات درون پیمانه ای و بین پیمانه ای بسیار پیچیده و گسترده ای در افراد جوان در مقایسه با افراد مسن وجود دارد. در مقایسه بین تعداد و نوع پیمانه های دو گروه، نکات جالبی مشاهده شد. نکته اول این که تعداد شبکه های ارتباطی درون هر پیمانه که در اصل خرده پیمانه های درون هر پیمانه کلی هستند، با افزایش سن کاهش می یابد، به این معنی که در افراد جوان بیشترین تعدادخرده پیمانه ها، مربوط به پیمانه مرکزی با حدود 24 خرده پیمانه و کمترین آن، مربوط به تمپورال میانی با تعداد 3 خرده پیمانه می باشد. در افراد مسن،‌ بیشترین تعداد خرده پیمانه مربوط به پیمانه مرکزی، با تعداد 15 و کمترین مربوط به فرونتال بطنی، با تعداد 6 خرده پیمانه می باشد.
دوم این که مقایسه نوع پیمانه ها نشان می دهد، افراد جوان فاقد پیمانه گیجگاهی هستند، تفاوت دیگر نیز مربوط به وجود پیمانه گیجگاهی میانی در افراد جوان و وجود پیمانه خلفی میانی به جای آن، در افراد مسن می باشد. بقیه انواع پیمانه ها در هر دو گروه تقریبا" یکسان می باشند، هرچند تعداد خرده پیمانه های آنها تفاوت زیادی با همدیگر دارند.
این نتایج، سوالات پژوهشی متعددی را پیش روی محققان در ارتباط با کارکردهای عصب شناختی و نوروسایکولوژیک افراد قرار می­دهد و می تواند کاربردهای وسیعی در مطالعات مربوط به آسیب های روانی و علوم اعصاب شناختی داشته باشد.
 
منابع
چلبیانلو، غلامرضا و بخشی پور رودسری، عباس.(زیرچاپ). نظریه پیمانه ای ذهن: مقدمه ای بر شناخت ذهن.
Meunier,D. Achard ,S., Morcom,A. & Bullmore,E.D. (2008). Age-related changes in modular organization of human brain functional networks.Neuroimage,44, 715- 723.
Salvador, R., Suckling, J., Coleman, M., Pickard, J., Menon, D., Bullmore, E. (2005). Neurophysiological architecture of functional magnetic resonance images of human brain. Cerebro Cortex, 15, 1332–1342.
 
 
 
برگرفته از سایت انجمن روانشناسی ایران
/ 0 نظر / 147 بازدید