روابط بین فردی

تئوری های روابط بین فردی

 - روانشناسی اجتماعی چند رویکرد به این موضوع دارد، از میان آنها بستگی و اعتماد، که ممکن است به روابط بادوام منجر شود 

- تئوری مبادله ی اجتماعی(social exchange theory): روابط را بر مبنای مزیت مبادله تفسیر میکند. نوع احساس افراد درمورد روابطشان توسط پاداشهای رابطه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

 - تئوری عدالت ((equity theory : که بر مبنای انتقاد از تئوری مبادله قرار دارد.طرفداران این دیدگاه معتقدند که افراد به چیزی بیشتر ازحداکثر پاداش صرف توجه دارند،آنها عدالت را هم درروابطشان مدنظر قرار می دهند.

 - دیالکتیک ارتباطی(:(relational dialectic بر مبنای این نظر قرار دارد که رابطه یک ماهیت ایستا نیست،بلکه یک فرایند ادامه دار و پیشرونده است و دائما تغییر می کند .

 - سبکهای دلبستگی(:(attachmen styles روشهای کاملا متفاوتی ازتجزیه وتحلیل روابط هستند. طرفداران این نظر معتقدند که سبکهای دلبستگی رشدیافته در کودکی  ادامه پیدا میکنند تا در بزرگسالی هم بر قوانینی که افراد در روابط بکار میگیرند تاثیرگذار باشند(همان منبع).

 

نظریه ی سالیوان

 سالیوان که بخاطر توسعه ی جامعترین نظریه ی روابط بین فردی مشهور شده معتقد بود که ماهیت انسان بودن، ظرفیت زندگی مؤثر در روابط با دیگران است. تاثیر نظریه فروید در کارهای سالیوان آشکار است. سالیوان معتقد بود که هر فرد یک موجود اجتماعی است و توسعه شخصیتش در بافت تعاملات او با دیگر انسانها تعیین میشود. او تاثیر سیستم بیولوژی فرد  بر توسعه اش را تشخیص داد،با این همه او معتقد بود که اجتماع بر کارکردهای بیولوژیکی فرد تاثیر می گذارد.

 موضوع مرکزی در نظریه ی سالیوان اضطراب(نگرانی) و ارتباط آن با شکل گیری شخصیت است او مشاهده کرد که اضطراب برانگیزاننده ی عمده ی رفتار، سازنده عزت نفس ،وبزرگترین مربی زندگی است.سالیوان مشاهده کرد که سازمان شخصیت درحقیقت شامل تجارب بین فردی است تا درون روانی(بک و همکاران،1988).

 از نظر سالیوان خویشتن منشا اجتماعی دارد. سالیوان معتقد بود که صحبت از استقلال شخصیتی در روابط میان فردی ، کاری بیهوده است. در سرتاسر دوران زندگی، ما قسمتی از یک موقعیت میان فردی هستیم که آن بر افکار و اعمال ما حتی زمانی که کاملا تنها هستیم تاثیر میگذارد.

 

 انواع روابط

 

- روابط رسمی formalized: مانند ازدواج،اتحادیه های مدنی/حقوقی

 - رابطه جنسی. 

- روابط شخصی intimate: مانند روابط محبت آمیزیا رمانتیک که بر مبنای مفاهیم شهوت

صمیمیت وتعهد تعریف میشوند.

 - روابط حرفه ای:ارتباط گروههای کوچک را شامل میشود.

 - دوستی: نظریه های دوستی به مفهوم دوستی به عنوان یک اتحاد منتخب آزادانه تاکید دارند(دویل،2005).

 - رابطه خانوادگی:الگو های رابطه ی خانوادگی نقشها وهویتها را میسازد و امکان رشد افراد را فراهم میکند.بدکارکردی خانوادگی هم ممکن است بوسیله ی الگوهای روابط نشان داده شود(همان منبع).

 - آشنایی acquaintanceship

 - خواهر و برادری

 - ایجاد روابط عادی بین گروهها: مبادی یک رابطه بین فردی به یک رابطه ی همیشگی اشاره ندارد و هر زمانی ممکن است از بین برود. بنابراین روابط عادی باید حفظ شوند تا یک رابطه دوام داشته باشد. 

- صلاحیت بین فردی:اثربخشی بین فردی را در انواع مختلف روابط و بافتها ارزیابی می کند.

 

/ 0 نظر / 478 بازدید