ایسم های موجود در دنیا
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ایسم ها

 

سوسیالیسم : دو گاو دارید. یکی را نگه می دارید دیگری را به همسایه خود می دهید .

کمونیسم : دو گاو دارید . دولت هر دوی آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند .

فاشیسم : دو گاو دارید . شیر را به دولت می دهید . دولت آن را به شما می فروشد .

کاپیتالیسم : دو گاو دارید . هر دوی آنها را می دوشید . شیرها را بر زمین می ریزید تا قیمتها هم چنان بالا بماند .

نازیسم : دو گاو دارید . دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را می گیرد .

آنارشیسم : دو گاو دارید . گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند .

سادیسم : دو گاو دارید . به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید .

آپارتاید : دو گاو دارید . شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید .

دولت مرفه : دو گاو دارید . آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بنوشند .

بوروکراسی : دو گاو دارید . برای تهیه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید .

سازمان ملل : دو گاو دارید . فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند . آمریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می کنند . نیوزلند رای ممتنع می دهد .

ایده آلیسم : دو گاو دارید . ازدواج می کنید . همسرتان آنها را می دوشد .

رئالیسم : دو گاو دارید . ازدواج می کنید ولی هنوز خودتان آنها را می دوشید .

متحجریسم : دو گاو دارید . زشت است شیر گاو ماده را بدوشید .

فمینیسم : دو گاو دارید . حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید.

پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید . از هر کدام شیر بدوشید فرق نمی کند .

لیبرالیسم : دو گاو دارید . آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود .

دموکراسی مطلق : دو گاو دارید . از همسایه ها رأی می گیرید که آنها را بدوشید یا نه .

سکولاریسم : دو گاو دارید . پس به خدا نیازی نیست .

پراگماتیسم : دو گاو دارید و می خواهید گاو همسایه تان را با شعار یا زور بگیرید .

پست مدرنیسم : دو گاو دارید و مرددید که آیا این ها گاوند یا بازی با کلمات .

 

 

(این قسمت رو هم به پیشنهاد یکی از دوستان اضافه کردم )

گاندی: کلی گاو دارید تو کشور و بیشتر از اونها گرسنه ، اما اگه بکشیدش بدید گرسنه ها بخورن یه همکیشتون می زنه پخشتون می کنه کف زمین