معرفی آزمون عصب - روانشناختی هالستید – ریتان
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آزمون عصب روانشناختی هالستید ریتان ،هالستید ریتان

 

مقدمه

 

عصب – روانشناختی به مطالعه ر ابطه بین مغز و رفتار می پردازد . عصب – روانشناختی معاصر با استفاده از راهکارهایی همچون روش های روانشناسی تجربی و روش شناسی مربوط به ساخت آزمون و شیوه های روان سنجی به مطالعه مسائل قدیمی روان شناسی ( همچون توجه ، یادگیری ، ادراک ، شناخت ، شخصیت و آسیب شناسی روانی ) می پردازد .

 

بر اساس توافق نمایندگان اعضای سازمان های عصب – روانشناختی حرفه ای در کنفرانس بوستون در تگزاس در سال 1997 ، عصب روان شناسی بالینی اینگونه تعریف شده است : « کاربرد اصول علمی ارزیابی و مداخله درمانی در مورد رفتار انسان در سراسر زندگی او ارتباط این رفتار ها با کارکردهای بهنجار و نابهنجار دستگاه اعصاب مرکزی » ( هنی و همکاران 1998 ، به نقل از هبن و میلبرگ ) .

 

این حوزه علمی در عمل با استفاده از آزمون های روانشناختی مورد تایید که برای ارزیابی جنبه های شناختی ، توانایی ها یا مهارت ها ساخته شده اند ، اطلاعات مورد نیاز را برای بسیاری از پرسش های بالینی در زمینه کارکرد دستگاه اعصاب مرکزی فراهم می آورد . و آنچه در تمام آزمون های مورد استفاده از سوی عصب – روانشناختی مشترک است پایایی و اعتبار آزمون در بررسی یا پیش بینی وجود آسیب های مغزی است . هر آزمون عصب – روانشناختی ، باید حداقل بتواند وجود ضایعه مغزی را شناسایی کند و به درستی ضایعه مغزی را از عملکرد بهنجار مغز ، تمییز دهد .